İntibak İşlemleri Esasları

İntibak İşlemleri Esasları
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ,
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
İNTİBAK İŞLEMLERİ ESASLARI
 
 
Burada sunulan intibak işlemleri esasları;
Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümüne yeni kayıt yaptıran (yatay/dikey geçiş yapan, herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna daha önce devam etmiş olan) öğrencilerin, önceki Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin, bölümde uygulanan öğretim planında yer alan derslere eşdeğer kabul edilerek, bu derslerden muaf olmasının ve öğrencilerin intibakının yapılmasının koşullarını ve çerçevesini  belirler.
Bu esaslar 2013-14 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından başlayarak uygulanacaktır.
 
Başvuru ;
 1. Başvurular, öğrencinin üniversiteye ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ders eşdeğerliği ya da muafiyeti ile ilgili isteğini belirten bir dilekçe ile yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez,
 2. Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. Geç başvurular kabul edilmez,
 3. Öğrencilerin, başvuru dilekçelerinde alıp da başarılı oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir,
 4. Açık Öğretim Fakültesinde öğrenim görülen dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz,
 5. Başvuru Dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Bu konuda, fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz,
 
 
Muafiyet/İntibak ile İlgili Hususlar ve Derslerin eşdeğer sayılma koşulları ;
 1. İntibak Komisyonu, öğrencinin muafiyet istediği dersler ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak, daha önce alınan, başarılı olunan ve muafiyet talep edilen tüm dersler için kararını bir kerede verir,
 2. Muafiyeti yada eşdeğerliliği istenen dersin/derslerin, zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenerek İntibak Komisyonu tarafından bir rapor düzenlenir Raporda öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirildiği ve öğrencinin daha önce okuduğu dersin kodu, adı, kredisi, dersi İngilizce alıp almadığı ve başarı notu ile bu derse karşılık muaf olunan dersin adı, kodu ve kredisi mutlaka belirtilir. Bölüm Başkanlığına sunulan bu rapor Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıl/yıla yapılır,
 3. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler fakülte başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz,
 4. Muafiyeti, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencilerden; daha önce diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin harf notu CC ve üzeri veya karşılığı notu olan dersleri kredi ve içerik bakımından uygunsa muaf sayılır ve not döküm belgesine TR olarak işlenir. Başarı notu TR ile takdir edilen dersler mezuniyet kredisine dahil olup Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz,
 5. Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri üniversite tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda, ilgili dersleri okudukları üniversitedeki ders içerikleri ve kredileri esas alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz,
 6. Eşdeğer sayılması ya da muaf olunması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır. Eşdeğer savılması istenen bir dersin kredisinin, eşdeğer sayılacak dersin yerel veya AKTS kredisinin en az % 75'ine eşit olması ve yine eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile en az %75 aynı olması yeterlidir,
 7. Muaf olunan derslerin toplam kredisi Makine Mühendisliği Lisans derecesi için gereken toplam yerel kredinin en fazla % 50’si kadar olabilir. Muafiyet istenen dersler, toplam derslerin yarısından fazla ise öğrencinin almış olduğu en yüksek nottan başlayarak muaf olunacak dersler belirlenir,
 8. Muaf olunan derslerin kredi toplamı, ders planında gösterilen yarıyıl kredi yükünün en az    %65'inden dan fazla ise öğrenci bir sonraki yarıyıla intibak ettirilir, ilgili yarıyılda görülmeyen/muaf olunmayan dersler intibak ettirilen yarıyılda öncelikle alınır,
 9. Yatay geçiş yolu ile kayıt yapılan ve diğer üniversitelerde alıp başarılı olduğu derslerinin muafiyet taleplerinde birden fazla dersin bir derse eşdeğer sayılması durumunda bu derslerin Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin, birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda ise dersin kredileri ve içerikleri göz önünde bulundurularak geçer notu eşdeğer derslerine verilebilir,
 10. Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 100'lük sistemde aldıkları notların 4'lük sisteme dönüştürülmesinde T.Ü. senatosu tarafından yapılan düzenleme doğrultusundaki 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları tablosu esas alınarak yapılır,
 11. Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin kredilerine bakılmaksızın eşdeğerliği kabul edilir,
 12. Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içinde Mühendislik Fakültesi Dekanlığına yapılır.
 
EK Madde : Bu esasların dışında karşılaşılan sorunlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ nin ilgili hükümleri ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartı ile Makine Mühendisliği Bölüm İntibak Komisyonunun önerisi doğrultusunda Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 
 
(Makine Mühendisliği Bölüm Akademik Kurulunun 2 Eylül 2013 tarihli toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir)İntibak Komisyonu tarafından verilen raporda ekdeki tablo  doldurulur.
 
 
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 05.09.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5374 kez okundu.