ÇAP ve YANDAL

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

Trakya Üniversitesi Senatosunun 16.Haziran.2010 ve 10 sayılı toplantısında aldığı kararlara uygun olarak düzenlenmiştir.

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Amacı ve Açılması
 • Çift anadal (ikinci anadal) programı; Üniversitenin bir lisans programında eğitimlerini başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla açılır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı olduğu lisans programı "anadal", başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programı "çift anadal" (ikinci anadal) ve devam edilen ikinci anadal programının adı Çift Anadal Programı (ÇAP) olarak adlandırılır. Söz konusu ÇAP; Üniversitede yürütülen lisans programları arasından, ilgili bölüm/anabilim dallarının önerisi, kurulların kararı, Senatonun onayıyla kesinleşir ve ilgili bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür.
 • ÇAP kontenjanları her akademik yıl için en geç bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda belirlenir ve fakülte tarafından duyurulur.
 
 İşbirliği Yapılan Bölümler
 • Bölümümüzün Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü ve Fen Fakültesi/Fizik Bölümü ile işbirliğimiz vardır.
 
Başvuru, Kabul Ve Kayıt
 •  Makine Mühendisliği Bölümünde %30 İngilizce eğitim yapıldığından bazı zorunlu ve seçmeli dersler İngilizce verilmektedir. Bu nedenle Makine Mühendisliği Bölümüne ÇAP için başvuran öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfından muaf olduğunu gösteren ya da bu muafiyet sınavına eşdeğer kabul edilen bir yeterlilik belgesi (Avrupa Ortak Başvuru metni ölçütlerinde tanımlı B1 düzeyi ve eşdeğeridir) sunması zorunludur.
 • Öğrenci ÇAP programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başvurabilir,
 • Öğrencinin; ÇAP programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarı yıla kadar anadal diploma programında aldığı  tüm dersleri başarıyla tamamlamış  olmalıdır,
 • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3 (veya 100 üzerinden 70) olan ve  anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
 • Bir öğrenci aynı anda birden fazla ÇAP programına  kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda hem ÇAP hem de yan dal programına kayıt yaptırabilir,
 • İkinci öğretim öğrencileri örgün birinci öğretim programlarını, örgün birinci öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını ikinci anadal programı olarak seçebilir,
 • ÇAP için ek sınıf açılmaz. ÇAP'a başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler,
 • Bölümlere yapılan başvuruların kontenjanı aşması durumunda sıralama genel not ortalamasına göre yapılır. Eşitlik durumunda programı yakın olan bölüm öğrencileri tercih edilir,
 • ÇAP’ a kabul edilebilmek için disiplin cezası almamış olmak şarttır,
 
Programın Yürütülmesi
 • Makine Mühendisliği Bölümünde ikinci anadal programı en az 70 kredilik dersten oluşur. Bu derslerin bir kısmı zorunlu bir kısmı seçmelidir. En az 52 kredi zorunlu ders alınmalıdır. Seçilecek zorunlu derslerin isimleri aşağıda tabloda verilmiştir.
 • ÇAP’a  kabul edilen öğrencilere  bölüm başkanlığı tarafından üç yıl için bir danışman atanır, ders  seçimi yukarıda tanımlanmış sınırlar içinde ÇAP danışmanın önerisi ve onayı ile gerçekleşir, önkoşulu olan bir dersin seçilmesi halinde önkoşul olan derste alınmalı ve bu alınan ders öğrencinin kredilerine artı olarak eklenmeli,
 • Öğrencinin ÇAP’ daki durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, ikinci anadal programını tamamlamasa bile anadal programı diplomasını alabilir,
 • Öğrenciden ÇAP öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, anadal lisans programını tamamlayıp ÇAP’ ı sürdüren öğrenciler, bu programın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini öderler,
 • Anadal lisans programını bitiren öğrenci ÇAP’a devam ederken yüksek lisans programına da kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programına ilişkin öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini de öder,
 • ÇAP da, iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, ikinci anadal programından kaydı silinir,
 • ÇAP eğitimi sürecinde staj yapmak için uygun olan bir zaman aralığında 20 işgünü “Mühendislik  Uygulamaları” stajı yapmalıdır,
 
 
Programın Bitirilmesi
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye ikinci anadal programı diploması verilmez,
 • Öğrencinin ikinci anadal programındaki akademik başarısı için ayrı bir diploma düzenlenir,
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden, ancak ikinci anadal  programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir,
 • Tüm ikinci anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2.5’e (veya 100 üzerinden 65’e) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2.5’e (veya 100 üzerinden 65’e ) düşen öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir,
 • Öğrencinin ikinci anadal programından mezun olabilmesi için anadal genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3 (veya 100 üzerinden 70 )  olması gerekir,
 • İkinci anadal programından kaydı silinen öğrencilerin başarılı olduğu dersler, anadal programının zorunlu dersleri olmaması koşuluyla, bölüm/anabilim dalı kararı ve ilgili kurul onayıyla seçimlik dersler yerine sayılabilir ya da bu öğrencilere, bulunduğu ana daldan mezuniyet tarihine kadar geçen sürede yandal programı ile ilgili koşulları yerine getirmeleri kaydıyla yandal programı sertifikası verilebilir.
 
 ÇAP İÇİN DERSLER

Ders Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ÖN KOŞUL

MAK114

Teknik Çizim

2

2

3

7

-

MEC124

Statics

3

0

3

4

-

MEC125

Computer Aided Drawing

2

2

3

3

MAK114

MAK216

Malzeme Mekaniği I

2

2

3

6

MEC124

MAK227

Malzeme Mekaniği II

2

2

3

5

MAK216

MAK213

Termodinamik I

2

1

2.5

6

 

MAK224

Termodinamik II

2

1

2.5

4

MAK213

MAK212

Malzeme Bilimi

3

0

3

4

-

MAK226

Mühendislik Malzemeleri

3

0

3

5

-

MEC214

Dynamics

3

1

3.5

5

-

MEC217

Linear Algebra

4

0

4

4

-

MEC225

Differential Equations

4

0

4

6

-

MAK222

Ölçme Tekniği

2

1

2.5

3

-

MAK311

Akışkanlar Mekaniği I

3

1

3.5

5

-

MEC312

Machine Elements I

4

0

4

5

MAK227

MEC321

Machine Elements II

4

0

4

5

MEC312

MAK313

Isı Transferi

2

1

2.5

3

-

MAK223

İmalat Yöntemleri I

3

1

3.5

5

-

MAK412

Otomatik Kontrol

2

1

2.5

4

-

MAK421

Proje III

3

2

4

8

-

MAK30XX

Mekanik Tasarım Seçmeli

3

0

3

5

-

MAK30XX

Isıl Tasarım Seçmeli

3

0

3

5

-

MAK41XX

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

-

MAK42XX

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

-

MAK43XX

Bölüm Seçmeli

3

0

3

5

-

 
Toplamda 70 krediden az olmamak koşulu ile en az 52 kredisi zorunlu derslerden seçilmelidir.
  
YANDAL PROGRAMI
            
Amacı ve Açılması
 • Yandal programı; Üniversitenin kayıtlı oldukları bir lisans programında eğitimlerini başarıyla sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda Üniversitede ilgi duyduğu diğer bir lisans programına sertifika almak amacıyla devam etme imkanı tanınması amacıyla açılır,
 • Yandal programı; Üniversitede yürütülen lisans programları arasından, ilgili bölüm/ anabilim dallarının önerisi, kurulların kararı, Senatonun onayıyla kesinleşir ve ilgili bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bölümümüzün Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği ve Fen Fakültesi/Fizik ve Biyoloji Bölümleri ile işbirliği vardır,
 • Yandal programı kontenjanları her akademik yıl için en geç bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda belirlenir ve fakülte tarafından duyurulur.
 
Başvuru
 • Öğrenci bir yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında  başvurabilir,
 • Öğrencinin başvurusu sırasında anadal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış  olmalıdır,
 • Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az  4 üzerinde 2.5 (veya 100 üzerinden 65)  olması gerekir,
 • Bir öğrenci ikinci anadal programına kayıtlı değilse, aynı anda iki yandal programına kayıt yaptırabilir,
 • İkinci öğretim öğrencileri örgün öğretim programlarını, örgün öğretim öğrencileri de ikinci öğretim programlarını yandal programı olarak seçebilir,
 • Bölümlere yapılan başvuruların kontenjanı aşması durumunda sıralama genel not ortalamasına göre yapılır. Eşitlik durumunda programı yakın olan bölüm öğrencileri tercih edilir,
 • Yetenek sınavıyla öğrenci alınan programa yandal için başvurulduğunda, yapılacak yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır,
 • Yandal programına kabul edilebilmek için disiplin cezası almamış olmak şarttır.
 
Programın Yürütülmesi
 • Makine Mühendisliği Bölümünde Yandal programı en az 18 en fazla 24 kredilik dersten oluşur. Bu dersler aşağıda tabloda verilmiştir,
 • Programa kabul edilen öğrencilere  bölüm başkanlığı tarafından üç yıl için bir danışman atanır, ders  seçimi yukarıda tanımlanmış sınırlar içinde danışmanın önerisi ve onayı ile gerçekleşir, önkoşulu olan bir dersin seçilmesi halinde önkoşul olan derste alınmalı ve bu alınan ders öğrencinin kredilerine artı olarak eklenmeli,
 • Öğrencinin Yandal programındaki durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, yandal programını tamamlamasa bile anadal lisans programı diplomasını alabilir,
 • Öğrenciden Yandal programı öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, anadal lisans programını tamamlayıp Yandal programını sürdüren öğrenciler, bu programın öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini öderler,
 • Anadal lisans programını bitiren öğrenci Yandal programına devam ederken yüksek lisans programına da kaydını yaptırabilir. Bu durumda yüksek lisans programına ilişkin öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini de öder,
 • Yandal programında, iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin, Yandal programından kaydı silinir,
 
Programın Bitirilmesi
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yandal programı sertifikası verilmez,
 • Öğrencinin yandal programındaki akademik başarısı için ayrı bir sertifika düzenlenir,
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili birimin yönetim kurulunun kararı ile an fazla bir yarıyıl ek süre tanınır,
 • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.25 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir,
 • Yandal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında yandal programını kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı  programa yeniden kayıt yaptıramaz,
 • Yandal programından kaydı silinen öğrencilerin başarılı olduğu dersler, anadal programının zorunlu dersleri olmaması koşuluyla, bölüm/anabilim dalı kararı ile ve ilgili kurul onayıyla seçimlik dersler yerine sayılabilir.
 

YANDAL PROGRAMI İÇİN DERSLER :

Ders Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Laboratuvar

Kredi

AKTS

ÖN KOŞUL

MAK114

Teknik Çizim

2

2

-

3

7

-

MEC124

Statics

3

0

-

3

4

-

MEC125

Computer Aided Drawing

2

2

-

3

3

MAK114

MAK216

Malzeme Mekaniği I

2

2

-

3

6

MEC124

MAK227

Malzeme Mekaniği II

2

2

-

3

5

MAK216

MAK213

Termodinamik I

2

1

-

2.5

6

-

MAK224

Termodinamik II

2

1

-

2.5

4

MAK213

MAK226

Mühendislik Malzemeleri

3

0

-

3

5

-

MEC3004

Mechanical Vibrations

3

0

-

3

5

-

MAK311

Akışkanlar Mekaniği I

3

1

-

3.5

5

-

MEC312

Machine Elements I

4

0

-

4

5

MAK227

MAK223

İmalat Yöntemleri I

3

1

-

3.5

5

-

 

     En az 18 en çok 24 kredilik ders seçilmelidir.

 

Bu içerik 20.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4052 kez okundu.